සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය

වෘත්තීය වර්ධනය

Top 10 සඳහා ඉඟි Cybersecurity සෞඛ්ය

හඳුන්වා දීම අද ඩිජිටල් යුගයේ දී, සෞඛ්ය ක්ෂේත්රයේ දැඩි ලෙස මත යැපෙන තාක්ෂණය සැපයීම සඳහා කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක සත්කාර කිරීමට රෝගීන්. අතර තාක්ෂණය ගෙන ඇති බොහෝ ප්රතිලාභ, එය ද නිරාවරණය